Pivacy

Privacyverklaring Wereldwinkel Zevenbergen

Wereldwinkel Zevenbergen neemt uw privacy zeer serieus. Met alle gegevens die door Wereldwinkel Zevenbergen worden verzameld, wordt vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg om gegaan. Wij behandelen die gegevens in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens wij van u verzamelen, met welk doel, hoe lang wij deze bewaren en wat uw rechten zijn.

Verzamelde gegevens

 • Bij particulieren: persoonsgegevens, dat wil zeggen naam, postcode, e-mailadres (optioneel), geboortejaar en geslacht (optioneel)
 • Bij bedrijven: contactgegevens, d.w.z. bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, e-mailadres en telefoonnummer(s)

Wat doen we met uw gegevens?
Wereldwinkel Zevenbergen verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Persoonsgegevens in het kader van online kopen in de webshop
 • Contactgegevens om bestellingen af te leveren en het factureren van de afgeleverde goederen. Overigens bent en blijft u zelf verantwoordelijk om bij een bestelling het juiste afleveradres op te geven en daarmee bent u ook verantwoordelijk voor door u bestelde artikelen die op het verkeerde adres zijn afgeleverd.
 • E-mailadres om u te informeren door middel van nieuwsbrieven en/of mailingen. U ontvangt deze informatie alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt zich te allen tijde uitschrijven via een e-mail naar: wereldwinkel7bergen@hetnet.nl of door middel van een (mondeling) verzoek in de winkel.
 • Aankoopgegevens, geboortejaar en geslacht om het inzicht in de samenstelling van ons klantenbestand te verbeteren en marktonderzoek uit te voeren om het assortiment op onze klanten af te stemmen. Deze gegevens worden alleen in algemene vorm gebruikt en nooit op persoonlijk niveau.

Bestaat er een klantprofiel?
De door u aangeleverde persoonsgegevens kunnen worden gecombineerd om een klantprofiel op te bouwen, die kunnen worden verrijkt met andere gegevens. Dit doen we om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten aan u te kunnen aanbieden.

Welke bewaartermijn hanteren wij?
Uw persoonsgegevens worden verwijderd binnen 3 maanden na uw verzoek tot uitschrijving van de nieuwsbrief. Indien u gegevens op papier aan ons hebt verstrekt, worden deze gelijktijdig met die verwijdering vernietigd.

Worden de persoons- en contactgegevens gedeeld met derden?
Uw gegevens worden door ons, Wereldwinkel Zevenbergen, beheerd. Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde zakelijke dienstverleners die ons kassasysteem en overige sociale media beheren, zijn niet alleen verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, maar ook tot geheimhouding op grond van de tussen hen en ons aangegane overeenkomst en/of de wettelijke bepalingen verplicht. De gegevens worden alleen intern gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn.
Binnen het aanbod van onze website kunnen links naar websites van andere aanbieders zijn opgenomen. Wij hebben geen invloed op die websites en dragen dus geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die websites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren u de daar beschikbare informatie over privacybescherming goed te lezen. Voorts maken wij gebruik van sociale media onder andere Facebook. Alle informatie op die plekken wordt openbaar gemaakt en valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die u eventueel vrij geeft.

Hoe zijn mijn gegevens beschermd?
Wereldwinkel Zevenbergen gaat vertrouwelijk om met de door u verstrekte gegevens. Ook hebben wij technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen zodat de gegevens waarover wij beschikken worden beschermd tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Datalekken: indien een datalek zich voordoet en dit gevolgen heeft voor betrokkene(n), wordt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geïnformeerd en tevens informeren wij u als betrokkene.

Wat zijn uw rechten?
Uw rechten op grond van de AVG zijn:

 • Recht van informatie;
 • Recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming;
 • Recht van verzet;
 • Recht op data portabiliteit (overdraagbaarheid);
 • Recht op vergetelheid;
 • Recht op beperking van de verwerking.

Met betrekking tot de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, kunt u altijd (één van deze) rechten uitoefenen. Een daartoe strekkend verzoek kunt u richten aan wereldwinkel7bergen@hetnet.nl. U ontvangt binnen 30 dagen op het bij ons bekende e-mailadres een reactie of uw verzoek al dan niet is ingewilligd en zo nodig met een kopie van de desbetreffende noodzakelijke gegevens. Als u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie ook www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Via onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De Wereldwinkel Zevenbergen kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website vinden en deze gebruiken en waar nodig om dit te kunnen verbeteren. In Google Analytics worden gegevens anoniem verzameld. Ook de IP-adressen worden geanonimiseerd. Analytics gebruikt een eigen set cookies om bezoekers-interacties bij te houden. Deze cookies worden gebruikt voor de opslag van gegevens.

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?
Ja, wij kunnen ons privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De meest recente versie vindt u altijd op de website https://7bergen.wereldwinkels.nl en daarom adviseren wij u om dit gedeelte van de website regelmatig te lezen. Als onze gewijzigde privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij de reeds verzamelde gegevens van u verwerken, dan brengen wij u daarvan op de hoogte via het bij ons bekende e-mailadres. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2020.

Contact
Indien u nog vragen hebt over de privacyverklaring van de Wereldwinkel Zevenbergen dan kunt u contact met ons opnemen.
Wereldwinkel Zevenbergen Zuidhaven 89a 4761 CT Zevenbergen, telefoon: 0168-329200
E-mailadres: wereldwinkel7bergen@hetnet.nl